Schenken

Muziek Jong voor Oud is door de belastingdienst  aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat Muziek Jong voor Oud geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien komen uw giften aan MJvO conform de Geefwet in aanmerking voor extra aftrek (binnen de daarvoor geldende regels). De belastingplichtige mag namelijk 1.25 maal het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor aftrek met een maximum gift van € 5000. Van dit belastingvoordeel kan het eerst gebruik worden gemaakt voor het belastingjaar 2012.

Een periodieke schenking kan per 1 januari 2014 geregeld worden met een standaard overeenkomst van de belastingdienst. U kunt de Overeenkomst periodieke gift downloaden in PDF. Periodieke schenkingen zijn voor 125 % aftrekbaar voor de loonbelasting. U kunt uw gift storten op rekeningnummer NL 91 RABO 0129452483 of contact opnemen met Muziek Jong voor Oud over periodiek schenken.

Geïnteresseerd in onze social handprint? Lees hier meer!